Νέα Αίτηση

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 
ΑΦΜ
 
ΔΟΥ
 
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
 
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
 
ΟΔΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ
 
Τ.Κ.
 
ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ
 
ΝΟΜΟΣ
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
 
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε τα νομιμοποιητικά έγγραφα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησής σας, όπως ενδεικτικά παρουσιάζεται παρακάτω:
Ατομική Επιχείρηση: Πιστοποιητικό επιχειρηματικής δραστηριότητας από TaxisNet..
Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ανώνυμη Εταιρεία, ΕΠΕ, ΙΚΕ: Πιστοποιητικό ιστορικότητας, μεταβολών, μη πτώχευσης και εκπροσώπησης που μπορείτε να ζητήσετε από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο σε ηλεκτρονική μορφή.
Σε κάθε περίπτωση, από τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρέπει να προκύπτουν: η επωνυμία της επιχείρησης, ο νόμιμος εκπρόσωπος και το είδος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
Τα εν λόγω πιστοποιητικά – δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον Συνεργάτη κατά το χρόνο σύναψης του Ιδιωτικού Συμφωνητικού.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 1
Επισυναπτόμενο Αρχείο (pdf,doc,docx,odt,jpg,jpeg):
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 2
Επισυναπτόμενο Αρχείο (pdf,doc,docx,odt,jpg,jpeg):
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 3
Επισυναπτόμενο Αρχείο (pdf,doc,docx,odt,jpg,jpeg):
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 4
Επισυναπτόμενο Αρχείο (pdf,doc,docx,odt,jpg,jpeg):
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 5
Επισυναπτόμενο Αρχείο (pdf,doc,docx,odt,jpg,jpeg):
ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Για την επιλογή της φωτογραφίας σας:
  • Διαλέξτε το αρχείο εικόνας με το πλήκτρο «Αναζήτηση/Επιλογή Αρχείου/Browse…». Η εικόνα πρέπει να είναι της μορφής JPEG και να φαίνεται καθαρά το πρόσωπο (χωρίς γυαλιά ηλίου).
  • Επιλέξτε την περιοχή της εικόνας που σας ενδιαφέρει με μετακίνηση της εικόνας στο κεντρικό πλαίσιο με το ποντίκι (drag) καθώς και με τη χρήση των πλήκτρων «+» και «-» (zoom in / zoom out).
  • Οριστικοποιήστε την επιλογή σας με το πλήκτρο «Επιλογή/Select»
Αν θέλετε μπορείτε να επιλέξετε νέα εικόνα ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα από την αρχή.