Νέα Αίτηση

ΕΠΩΝΥΜΟ (Ελληνικοί Χαρακτήρες)
 
ΕΠΩΝΥΜΟ (Λατινικοί Χαρακτήρες)
 
ΟΝΟΜΑ (Ελληνικοί Χαρακτήρες)
 
ΟΝΟΜΑ (Λατινικοί Χαρακτήρες)
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΦΥΛΟ
 
ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ηη/ΜΜ/εεεε)
Για αιτούντες κάτω των 16 ετών ακολουθείστε τις οδηγίες εδώ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
ΟΔΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ
 
Τ.Κ.
 
ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ
 
ΝΟΜΟΣ
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ
(σε περίπτωση που είναι διαφορετικό από αυτό της αίτησης)
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ
(σε περίπτωση που υπάρχει)
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ/ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Για την επιλογή της φωτογραφίας σας:
  • Διαλέξτε το αρχείο εικόνας με το πλήκτρο «Αναζήτηση/Επιλογή Αρχείου/Browse…». Η εικόνα πρέπει να είναι της μορφής JPEG και να φαίνεται καθαρά το πρόσωπο (χωρίς γυαλιά ηλίου).
  • Επιλέξτε την περιοχή της εικόνας που σας ενδιαφέρει με μετακίνηση της εικόνας στο κεντρικό πλαίσιο με το ποντίκι (drag) καθώς και με τη χρήση των πλήκτρων «+» και «-» (zoom in / zoom out).
  • Οριστικοποιήστε την επιλογή σας με το πλήκτρο «Επιλογή/Select»
Αν θέλετε μπορείτε να επιλέξετε νέα εικόνα ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα από την αρχή.
 
Αποδέχομαι τους όρους χρήσης
Αποδέχομαι την ετήσια συνδρομή της κάρτας (€10,00)
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Με την παρούσα αίτηση / υπεύθυνη δήλωση δηλώνω ότι:
  1. Τα στοιχεία που παραθέτω είναι αληθινά και ακριβή και συμφωνώ να τηρώ τους όρους και προϋποθέσεις που θα συνοδεύουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων.
  2. Δίνω τη ρητή συγκατάθεσή μου στην Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς – Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για την καταχώρηση, αποθήκευση και διατήρηση των δηλωθέντων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο της, τη χρησιμοποίηση και περαιτέρω επεξεργασία τους, σύμφωνα με τους σκοπούς του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης όπως περιγράφονται στο Νόμο 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α/30-1-2013), αφού έλαβα γνώση και κατανόησα τα δικαιώματά μου περί ενημερώσεως, προσβάσεως και αντιρρήσεως σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12, 13 του Νόμου 2472/1997 "Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα", όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, των σχετικών πράξεων και Αρμόδιων Αρχών και τη συναφή και κοινοτική νομοθεσία.