Νέα Αίτηση

ΕΠΩΝΥΜΟ (Ελληνικοί Χαρακτήρες)
 
ΕΠΩΝΥΜΟ (Λατινικοί Χαρακτήρες)
 
ΟΝΟΜΑ (Ελληνικοί Χαρακτήρες)
 
ΟΝΟΜΑ (Λατινικοί Χαρακτήρες)
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΦΥΛΟ
 
ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ηη/ΜΜ/εεεε)
Έντυπο για κάτω των 16 ετών
Επισυναπτόμενο Αρχείο (pdf,doc,docx,odt,jpg,jpeg):
Για αιτούντες κάτω των 16 ετών ακολουθείστε τις οδηγίες εδώ.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Ή ΜΑΘΗΤΗΣ ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
 
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ
(σε περίπτωση που υπάρχει)
Αποδέχομαι τους όρους χρήσης
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Με την παρούσα αίτηση / υπεύθυνη δήλωση δηλώνω ότι:
  1. Τα στοιχεία που παραθέτω είναι αληθινά και ακριβή και συμφωνώ να τηρώ τους όρους και προϋποθέσεις που θα συνοδεύουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων.
  2. Δίνω τη ρητή συγκατάθεσή μου στην Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς – Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για την καταχώρηση, αποθήκευση και διατήρηση των δηλωθέντων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο της, τη χρησιμοποίηση και περαιτέρω επεξεργασία τους, σύμφωνα με τους σκοπούς του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης όπως περιγράφονται στο Νόμο 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α/30-1-2013), αφού έλαβα γνώση και κατανόησα τα δικαιώματά μου περί ενημερώσεως, προσβάσεως και αντιρρήσεως σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12, 13 του Νόμου 2472/1997 "Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα", όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, των σχετικών πράξεων και Αρμόδιων Αρχών και τη συναφή και κοινοτική νομοθεσία.
  3. Δέχομαι την επεξεργασία των δεδομένων μου που διατηρούνται στα μητρώα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), προκειμένου να ελεγχθούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής μου στο πρόγραμμα.
Παρακαλούνται όσοι δικαιούχοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη ταυτοποίηση στοιχείων, να στείλουν το Ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ τους στο Eyca_dypa@inedivim.gr.